Forside menu

Hvad koster det?

De samlede anlægsudgifter udgør ca. 110,7 Mio. Kr. og fordeler sig således:
Støttede arbejder: ca. 65,2 mio. kr.
Ustøttede arbejder: ca. 45,5 mio. kr.
I alt 110,7 mio. kr.

Hvilken Støtte?

Landsbyggefonden (LBF) har tilkendegivet, at yde støtte til finansiering af opretning- og miljøarbejder, ombygning samt tilgængelighed indenfor en ramme på ca. 83,1 mio. kr.
Der opnås derved en billig finansiering, hvor beboerne kun betaler en årlig låneydelse for miljøforbedringer, ombygning og tilgængelighed på 2,07 % og en årlig ydelse for opretning på 3,67 % af beløbet.
Endvidere tilføres tilskud fra LBF’s kapitaltilførsel samt fællespulje og afdelingen fritages for indbetaling til AAB’s dispositionsfond på 3,2 mio. kr. om året i 20år. De efterfølgende 10år vil en trappestigning ske årligt, således at man efter 30år fra låneoptagelsen igen indbetaler 3,2 mio. kr. årligt til dispositionsfonden Til vedligeholdelsesarbejder ydes der tilskud fra AAB’s egen trækningsret på 5 mio.kr. Derudover fås LAR tilskud fra HOFOR på 7,7 mio. kr.

Hvilken Huslejestigning?

Støttede lån på : 65.245.855 kr.
Ydelse af 65,3 mio. kr. årlig 1.979.335 kr.
Nedsættelse på henlæggelser til DV-plan – 85.000 kr.
Fritagelse indbetaling til AAB’s dispositionsfond – 1.894.335 kr.
Årlig ydelse(0 kr/m2/år) på støttede arbejder 0 kr.

 

Ustøttede lån på: 45.453.361 kr
Tilskud fra AAB’s trækningsret i alt kr. -5.000.000 kr.
Tilskud LBF’s kapitaltilførsel, LAR tilskud samt fællespulje -1 5.779.700 kr.
I alt ustøttede arbejder til lånefinansiering 24.673.661 kr.

 

delse af 24,6 mio. kr. årlig (7%) 1.727.156 kr.
Ydelse på forventet indeksering og uforudsete udgifter 157.888 kr.
Fritagelse indbetaling til egen dispositionsfond – 1.329.074 kr.
Samtlige årlige ydelser på støttede og ustøttede arbejder udgør i alt 555.970 kr.

Årlig ydelse af 0,556 mio. kr. i nutidskroner 21 kr./m²/år (±10 %)

Huslejeforskel pr. m2 før og efter helhedsplanen:

Nuværende balanceleje pr. 1.1.2014 1024,92 kr. / m² / år
Fremtidig balanceleje når helhedsplanen er færdig 1045,44 kr. / m² / år
Stigning i husleje i procent: 2 % (±10% af de 2%)

Det bemærkes, at køkkenudskiftning ikke er medtaget i helhedsplanen. Afdelingen har d. 26 maj 2014 vedtaget , at beboerne selv kan udskifte køkkener under den ”individuelle kollektive råderet” og prisen pr. køkkenudskiftning vil være ca. 675 kr. pr. måned ud over den ovennævnte stigning i huslejen

Hvornår stiger lejen?

Lejeforhøjelsen for den enkelte opgang vil blive iværksat når renoveringsarbejderne for den enkelte opgang er gennemført.

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt ultimo marts 2016 , og byggetiden regnes til at vare ca. 18 måneder. Byggeriet forventes at være afsluttet i medio september 2017.

Information

Der vil løbende i hele renoveringsperioden blive udsendt beboerinformationer, så alle beboere kan holde sig orienteret. Der er i byggeperioden ansat en beboerkoordinator, Karin Henriksen – 29395256 – til at afhjælpe beboerne med hvad der måtte opstå. Beboerkoordinatorens rolle er at være kontaktperson mellem beboere, byggeledelse og entreprenør samt sørge for varslinger, nøgler mv. Karin sidder i separat vogn i surbyen på afdelingens parkeringsplads.

BYGNINGERNE

Arbejdet forventes at kunne gøres i 1-2 opgange ad gangen. Der skal så arbejdes i den enkelte opgang i ca. 5 uger. I den periode skal de udførende håndværkere kunne komme til installationsskakten i køkkenerne. Der vil derfor i perioden opstilles bad og toilet vogne, Vognene forventes placeret i den pågældende opgangs gård. Det kan, vise sig nødvendigt at der skal laves mindre finish arbejder i lejlighederne efter de 3-4 uger.

FRIAREALERNE

Friarealerne vil først blive lavet efter byggearbejderne i lejlighederne er færdige. Dog tilstræbes det at så snart man er færdig med lejlighederne i et gårdrum, kan man påbegynde projektet omkring friarealerne.
Alle vil gøre, hvad de kan for at byggeprocessen, vil være til så lidt gene for beboerne som muligt, men det vil være en byggeplads, så længe arbejdet pågår – det kommer vi ikke udenom.


AAB Afdeling 103-Helhedsplan
Beregning af bo ligafgiftsforhøjelser for de fire alm indelige boligtyper
Rum m2 boligafgift o1.01.14 Pris Pr.m2før Generel forhøjelse Ny boligafgift Pr.m2
1 45,3 3.745,00 992,05 73,00 3.81800 1.011,39
2 78,4 6.997,oo 1.070,97 137,00 7.134,00 1.091,94
3 80,6 7.187,00 1.070,02 141,00 7.328,00 1.091,02
4 102,4 9.017,00 1.056,68 177,00 9.194,00 1.077,42

De stuelejligheder der får etableret forhaver, skal ikke betale yderligere for dem, da forhaver anses for at være til alles fælles bedste. Erfaringsmæssigt tilfører forhaver bebyggelsen og friarealerne mere liv til glæde for alle. Og da disse lejligheders nuværende altaner på ingen måde har den herlighedsværdi altanerne på de øvrige etager har, skal de ikke betale yderligere for etableringen af forhaver.
Efterfølgende dialog med Københavns Kommune udmøntede desværre i, at afdelingen ikke matte udvide tagaltanerne, hvorfor det er blevet udtaget af projektet. De bliver dog stadig renoveret.

 

Hvad er blevet besluttet?

At helhedsplanen på ca. 110.7mio. kr. blev godkendt.

 • Renovering af altaner
 • Nye badeværelser
 • Forbedring af friarealer, samt etablering af individuelle forhaver.
 • Nye vinduer/franske altaner på nordfacade
 • Udskiftning af stigstrenge
 • Godkendelse af lejeforhøjelse efter projektets gennemførelse på 2% (±10% af de 2%)

cv

INFORMATION OM
HELHEDSPLAN

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE.
AAB AFD. 103

Er blevet afholdt Onsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00 i Kildevælds kirkens krypt, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø

En huslejestigning på 2% for en anlægsudgift på ca. 110,7 mio kr. er en unik mulighed, som afdelingsbestyrelsen på det kraftigste anbefaler der stemmes ja til!

”Forslag til Helhedsplan for renovering af AAB Afd. 103” I henhold til boligforeningens vedtægter §14 skal afdelingsbestyrelsen hermed indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde i AAB afdeling 103.

CAFÉMØDE

Der blev inden det afstemmende afdelingsmøde afholdt flere cafémøder.

HELHEDSPLANEN

Grundet flere revnede badeværelsesgulve over de seneste år, samt vandskader i lejligheder grundet bagfald på altanerne – har afdelingen været belastet hårdt af byggeskaderne, da den har pligt til at udbedre disse, og været nødsaget til at dække udgiften til udbedringen heraf over driftsbudgettet.

I denne forbindelse har afdelingsbestyrelsen, og AAB’s byggeafdeling fået rådgivere til at se hele afdelingen igennem og komme med en plan for løsning af ovennævnte problemer, samt se på muligheder for forbedringer.
Da AAB’s administration er velvidende om at afdeling 103 har en høj husleje, har det været yderst vigtigt at finde en løsning som er økonomisk holdbar for beboerne.

Efter forhandlinger med Landsbyggefonden, og velvilje fra AAB’s dispositionsfond (se bagside for detaljering) har det været muligt at finde en unik positiv økonomisk løsning, der medfører at gennemførelsen af en komplet helhedsplan vil kunne realiseres for en beskeden huslejestigning på 2%.

Til sammenligning kan det nævnes at driftsudgifter ofte stiger med 3% om året, og såfremt helhedsplanen ikke realiseres vil afdelingen være nødsaget til at optage et ustøttet lån til udbedring af badeværelserne – hvis udgift ALENE vil medføre en huslejestigning på 11%.

Afdelingsbestyrelsen anbefaler derfor at beboerne stemmer JA til helhedsplanen

Besvarelser på eventuelle spørgsmål vedrørende helhedsplanforslaget kan ske ved at du/I møder op torsdag den 12. juni 2014 til cafémøde i teltet på parkeringspladsen mod Borgervænget, fra kl. 16-18 eller kl. 19-20.30.

HVAD OMFATTER HELHEDSPLANEN?

Der har været afholdt cafemøder i afdelingen, hvis inputs er inddraget i så stor udstrækning som muligt. Helhedsplanen er udformet således at det er de absolut mest nødvendige arbejder der er indeholdt, for ikke at få for høj en huslejestigning; men også for, på en fornuftig måde, at opretholde en håndværksmæssigt forsvarlig boligmasse i afdeling 103.

BADEVÆRELSERtod

Afdelingen har problemer med badeværelserne da gulvene revner. Indtil nu, har der været 29 revnede gulve fordelt over hele bebyggelsen. Det er badeværelsernes gulvplader der er problemet, hvorfor der skal laves nye badeværelser i alle lejligheder, med tilhørende stigstrenge.
Der vil i forbindelse med etablering af nye badeværelser blive opstillet toilet/badevogne i tilknytning til opgangene.

GÅRDRUM/FRIAREALER

 • Gårdrummene udformes med bløde slyngede organiske former.
 • I zonen langs indgangsdøre bliver de befæstede de befæstede arealer begrænset til funktionalitet.
 • Udearealerne udformes så man får lyst til at bevæge sig rundt i dem og at tage ophold.
 • Opholdspladserne udformes på forskellig vis og bliver omsluttet af blomsterbede eller lav beplantning, placereret i forbindelse med en pergola, eller som en større fælles plads med flere bordgrupper med tilhørende grillpladser.
 • Cykelparkering bibeholdes langs indgangsdøre, men der gives også plads til højbede.
  Der laves bedre belysning og bedre relation mellem gårdrummene.
 • Der etableres forhaver i de stuelejligheder, hvor det er muligt.
 • Tagvand og belægningsvand opsamles på egen grund (LAR) for at forhindre vand i kælder

FORSLAG TIL NYE GÅRDRUM/FRIAREALER
FORSLAG TIL NYE GÅRDRUM/FRIAREALER

ALTANER

Der er problemer omkring afvandingen fra altanerne i tagfladen, der forplanter sig nedover de øvrige altaners undersider, med skjolder og vandindtrængning i lejlighederne som følge.

NYE VINDUER/FRANSKE ALTANER PÅ NORDFACADEN

Bebyggelsens nordfacade fremstår meget afvisende og tillukket og friarealerne på denne side af bebyggelsen er udfordret af hærværk på biler og generel utryghed ved at færdes efter mørkets frembryd. For at løse disse udfordringer og give Vognmandsmarken et arkitektonisk og identitetsmæssigt løft, bliver der etableret franske altaner/større vinduer hvor det er muligt; bl.a. i køkkenerne/stuerne. Dette vil resultere i bedre dagslysforhold i boligerne, øget boligkvalitet samt mindre energiforbrug til belysning. Desuden vil det, kriminalpræventivt set, gøre at der også kommer ”øjne” på friarealerne på denne side af bebyggelsen.
Ydermere kommer begrønning af facaden de steder, hvor der ikke er foreslået nye vindueshuller – og hvor det er muligt.

FORSLAG TIL NYE VINDUER/FRANSKE ALTANER

FORSLAG TIL NYE VINDUER/FRANSKE ALTANER

ØVRIGE ELEMENTER I HELHEDSPLANEN

Afdelingen har haft problemer med revner i fundamenterne. Der har været problemer med kuldebroer, skimmelsvamp og varmesystemet. Alle ting der vil blive undersøgt nærmere, og udbedret, i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen.